Vi tilbyr gratis frakt i hele Norge. Alle våre varer sendes fra vårt lager i Oslo. 

Salgsbetingelser

Dine rettigheter - vårt ansvar

Våre salgsbetingelser

Som et norsk selskap er vi pliktig til å følge norsk lov. På denne siden har vi oppgitt våre salgsbetingelser. Hvis du ikke finner den informasjonen du så etter kan du sende oss en epost på info@nialapansi.com.

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes salg av varer fra en næringsdrivende til en forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

 1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen i nettbutikken (gjelder også blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser) og eventuelt særskilt avtalte vilkår (for eksempel direkte e-post korrespondanse mellom partene). Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Merk at kjøpsbetingelsene kan endres, og bør derfor leses hver gang man gjennomfører et kjøp hos Nialapansi.com

 1. Partene

Selger
Firmanavn: Nia Lapansi AS
Kontaktadresse: St. Jørgens Vei 7, 0662 Oslo, Norge
E-post: info@nialapansi.com eller vårt kontaktskjema
Telefonnummer: +47 48078300
Organisasjonsnummer: 923 783 717
og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 1. Pris

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Nia Lapansi AS tar forbehold om prisendringer og prisfeil på våre produkter i nettbutikken. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr og lignende) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

Dersom du bor på Svalbard, Jan Mayen eller annen norsk kontinentalsokkel vil merverdiavgift være fratrukket på din bestilling.

Merk at tilbud gjelder så langt lageret rekker og innenfor de tidsrammer som det informeres om i vår markedsføring.

 1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Kjøper oppfordres, men forpliktes ikke, til å kontrollere ordrebekreftelsen og melde fra om feil.

 1. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

 1. Betalingen

Kortbetaling – vi bruker Stripe som støtter de fleste typer kredittkort. Benytter man kredittkort eller debetkort ved betaling, reserveres kjøpesummen når orderen blir opprettet. Summen trekkes når orderen er sendt ut til levering.

Vipps – velger du å betale med Vipps (gjelder bare Norske kunder foreløpig), kommer vi til å be om penger. Dette vil komme på din Vipps App under “Mine kjøp” og “Til godkjenning”. Hvis du ikke har fått forespørsel om betaling innen 24 timer kan du sende en epost til post@nialapansi.no. Ved utsendt forespørsel vil varen bli reservert for deg ut samme dag. Dersom du ikke godkjenner betalingen vil vi slette ordren, og varen kan ikke garanteres ved neste kjøp. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på 14 dager fra mottak. Faktura sendes til samme mailadresse som er lagt inn med bestillingen.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 1. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans eller hennes representant, har overtatt varen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid som normalt er i løpet av en uke og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Vi bruker HeltHjem og Bring som leverandør. Pakken vil bli sendt til ditt nærmeste hentested. Pakken kommer til kundens dør dersom kunden velger dette alternativet i kassen. Signatur er påkrevde ved henting av pakken. Normal leveringstid: 1-6 virkerdager fra pakken er sendt fra oss.

 1. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han eller hun, eller hans/hennes representant, har fått varene levert i tråd med punkt 7. Blir varen borte eller skadet etter fysisk overtakelse, bærer kjøperen risikoen for det.

 1. Angrerett

Kjøperen kan angre på kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten. Kjøper dekker de direkte kostnadene (for eksempel forsendelses- eller transportkostnader, og eventuelle andre direkte utgifter som eksempelvis innkjøp av ny fraktemballasje) ved å returnere varen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Dersom varen ikke lenger kan bli solgt som ny vil den reduserte verdien tilsvare det objektive inntektstapet selger lider ved å selge varen som brukt, eventuelt kaste/resirkulere den dersom dette er nødvendig.

 1. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

 1. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse av varen

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse – Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving – Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Erstatning – Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 10.

 1. Kjøperens rettigheter ved mangel ved varen

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren må skje skriftlig.

Retting eller omlevering – Dersom varen har en mangel, kan kjøper velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende vare. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid.

Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selger har ikke rett til å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag – Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand.

Heving – Dersom varen ikke er rettet eller omlevert og kjøperen ikke har krevet et prisavslag, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Erstatning – Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 10. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

 1. Undersøkelse af varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

 1. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved ikke-forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse – Dersom kjøperen ikke betaler, kan Selger fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Erstatning – Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr – Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer – Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr som dekker fraktufgifter tur/retur samt de faktiske utgifter selger har hatt i forbindelse med ordren. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 1. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 11 og 12.

 1. Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes, med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig. Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

 1. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 10, 11 og 12. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter mekling i Forbrukerrådet, kan partene begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak fattet av Forbrukertvistutvalget blir rettskraftige én måned etter forkynning. Før vedtaket får rettskraft, kan partene bringe tvisten inn for tingretten.

Skroll til toppen